Dongguan

Dongguan (Chinese 東莞 市 / 东莞 市, pinyin Dōngguǎn Shì, Jyutping Dung1gun2 Si5) is a prefecture-level city in China's Guangdong province.

Hotels